மகாலட்சுமி


ஏழாம் நாள் : இந்த நாளில் அன்னையை மகாலட்சுமியாக கருதி வழிப்பட வேண்டும். கையில் ஜெபமாலை, கோடரி, கதை, அம்பு, வில், கத்தி, கேடயம், சூலம், பாசம், தண்டாயுதம், சக்தியாயுதம், வஜ்ராயுதம், சங்கு, சக்கரம், மணி, மதுகலயம், தாமரை, கமண்டலம் ஆகியவற்றை கொண்டிருப்பவள் நமது அன்னை. சாந்த சொரூபியாக காட்சியளிப்பாள். விஷ்ணு பத்தினியாவாள். பவளம் போன்ற சிறந்தா நிறத்தை உடையவள் மகாலட்சுமி. தாமரை ஆசனத்தில் அமர்ந்து இருப்பவளும் நமது அன்னையே. இந்த அன்னையை வணங்கினால் சகல செல்வங்களும் கிடைக்க பெரும். இன்று அன்னைக்கு கல்கண்டு சாதம் வைத்து வழிப்பட வேண்டும்.