வணக்கம் மக்களே! இப்பகுதியில் தாங்கள் பலதரப்பட்ட சாஸ்த்திரங்களை படித்து அறிந்து கொள்ள வழிவகை செய்திருக்கிறோம். இதனை தவறாது பயன்படுத்த கேட்டுக்கொள்கிறோம்.