1.மச்சாவதாரம்

2.கூர்மாவதாரம்

3.வராக  அவதாரம்

4.நரசிம்ம  அவதாரம்

5.வாமன  அவதாரம்

6.பரசுராம  அவதாரம்

7.ராமாவதாரம்

8.பலராம  அவதாரம்

9.கிருஷ்ணாவதாரம்

10.கல்கி  அவதாரம்