ராமதேவர் சித்தர்

ராமதேவர். யார் இவர்? ராமதேவர் நாகப்பட்டினத்தில் மாசி மாதம் பூர நட்சத்திரத்தில் அவதரித்தவர். .....

Read More

கருவூரார் சித்தர்

கொங்கு மண்டலத்தில் கருவூரில் பிறந்தவர் என குறிப்பிடபடுகிறது . அதனாலேயே கருவூர்த் தேவர் என அ.....

Read More

உரோமரிஷி

அஷ்டமா சித்தி பெற்ற 18 சித்தர்களில் இவரும் ஒருவர். இவர் புசுண்ட மாமுனிவரின் சீடராவார். இவரின் .....

Read More


பதஞ்சலி முனிவர்

பதஞ்சலி முனிவர் பிரம்மதேவரின் கண்ணிலிருந்து தோன்றியவரும் சப்தரிஷி மண்டலத்தில் முதலாவது ந.....

Read More