ஸ்ரீ காகபுஜண்டர்

அண்டசராசரங்க ளையும் ஆண்டு கொண்டிருக்கும் உமாமகேஸ்வரன் தன் சொருபமாக தன்னால் படைக்கப்பட்.....

Read More

தேரையர்

தேரையர் அகத்தியருடைய மாணாக்கர்களில் ஒருவராக விளங்கியவர் தேரையர் ஆவார். இவர் மருத்துவ ஞானம.....

Read More

கோரக்கர்

மனித வாழ்வில் ஏற்படும் முதுமைக்கும் உடலின் தளர்ச்சிக்கும் எது காரணம் என ஆராய்ந்து உடம்பின.....

Read More


மச்சமுனி

சித்தர்கள் யுகங்கள் பல கடந்து தம்முடைய தேகத்தை கல்பதேகமாக மாற்றிக் கொண்டு வாழ்ந்து வருவார.....

Read More

சுந்தரானந்தர்

மதுரையை அபிஷேக பாண்டியன் ஆட்சி செய்த காலத்தில், உலக நாயகனான சோமசுந்தரக்கடவுள் சித்தர் வடிவ.....

Read More

இடைக்காடர்

இவர் தொண்டை மண்டலத்தில் இடையன் திட்டு என்னும் ஊரில் பிறந்தவர் என்று கூறுவர். இவர் ஆடு மேய்க.....

Read More